Chest Relief

$25.00

Traditionally used for coughs. Supports expectoration of phlegm.

In stock

Description

1 oz.

Supports health respiratory function in children. Traditionally used for coughs. Supports expectoration of phlegm. Supports the immune system.

Ingredients: Platycodon root (Jie geng), Zhejiang fritillary bulb (Zhe bei mu), Bamboo secretion (Tian zhu huang), Scrophularia root (Xuan shen), Chinese skullcap root (Huang qin), Honey fried stemona root (Zhi bai bu), Tangerine dried rind of mature fruit (Chen pi), Licorice cured pinellia rhizome (Fa ban xia), Poria (Fu ling), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao), Ginger rhizome (Gan jiang), Trichosanthes seed (Gua lou ren), White mulberry leaf (Sang ye), Pseudostellaria root (Tai zi shen), Schisandra fruit (Wu wei zi), Aromatic solomon’s seal rhizome (Yu zhu), Dry fried bitter orange immature fruit (Chao zhi shi), Perilla fruit (Zi su zi), Magnolia bark (Hou po), Polygala root (Yuan zhi), White peony root (Bai shao)